Wollie bestratingen en tuinaanleg

Wollie bestratingen en tuinaanleg kampioen Ereklasse

Boven van links naar rechts: Roelof van Bennekom, Paul van Roomen, Henri Wolswinkel, Jesse Wolswinkel en sponsor Martijn Wolswinkel. Onder van links naar rechts: Martin de Bruin, Ab Boekhout, Arjan de Bruin en René Wolswinkel.